Το ISO 22000:2005είναι το το πρώτο διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων που αντικαθιστά το HACCP, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτήν, αντιμετωπίζοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους της Ασφάλειας των τροφίμων.

Τα Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων IFS και BRC, είναι πιο εξειδικευμένα, λεπτομερή και απαιτητικά από το ISO 22000, και εφαρμόζονται κυρίως σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που το ακολουθούν και το απαιτούν από τους προμηθευτές τους. Η εταιρία μας έχει την απαιτούμενη εμπειρία στα συστήματα IFS & BRC, τόσο σε προετοιμασία τους, όσο και στην διαχείρισή τους στον τομέα των τροφίμων. Ακόμα, το Σύστημα Codex Alimentarius, αποτελεί τη βάση για την ορθή Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας σε χώρους παραγωγής/παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διακίνησης τροφίμων. Το πιστοποιητικό του δεν είναι αρκετό στις περισσότερες αρχές, ωστόσο αποτελεί απόδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος μιας μικρής επιχείρησης που σχετίζεται με την Αλυσίδα Τροφίμων, για την τήρηση Ορθών Κανόνων Πρακτικής Ασφάλειας Τροφίμων, όπως και του HACCP.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Η ασφάλεια τροφίμων είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων στους καταναλωτές. Η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται με την ύπαρξη των κινδύνων στα τρόφιμα σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας των τροφίμων, και είναι απαραίτητο να υπάρχει η σωστή ανάλυση και διαχείρισή τους στα διάφορα στάδια της αλυσίδας αυτής. Αυτή η συνολική διαχείριση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός συστήματος ISO 22000:2005 (το παλαιό και μη πιστοποιήσιμο πλέον πρότυπο HACCP κατά ΕΛΟΤ 1416).

Το ISO 22000:2005 έχει ως στόχο την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και ποτών. Σε κάθε στάδιο, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναλύονται οι πιθανοί μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι, αναζητούνται οι πιθανές αιτίες και ελέγχονται τα αποτελέσματά τους και οι διορθωτικές ενέργειές τους. Εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που σχετίζονται με:

 • Παρασκευή / Παραγωγή
 • Μεταποίηση
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Μεταφορά / Διανομή
 • Διακίνηση
 • Εμπορία / Πώληση Τροφίμων και Ποτών

Τέτοιες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορεί να είναι: εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης, βιοτεχνίες / βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, συσκευαστήρια, τουριστικές επιχειρήσεις, αποθήκες τροφίμων και ποτών κ.α.

Υποχρεωτική πλέον (ΦΕΚ 2422/08) είναι και η εφαρμογή του σε επιχειρήσεις ζωοτροφών, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ζωοτροφών σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Η νέα έκδοση της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το βίντεο δείχνει μια σύντομη εισαγωγική σύνοψη της αναγκαιότητας και των οφελών του ISO 22000.

Το ISO 22000:2005 λοιπόν σχετίζεται και εφαρμόζεται σε:

 • Επιχειρήσεις / Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και αξιοπιστία των προμηθευτών και συνεργατών τους, αλλά και της συμμετοχής τους στην εμπορική, υπηρεσιών και όχι μόνο αλυσίδα στην οποία συμμετέχουν.
 • Επιχειρήσεις / Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση πλεονεκτήματος (π.χ. διαφημιστικού) έναντι του ανταγωνισμού τους.
 • Επιχειρήσεις / Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, με προαπαιτούμενο την ύπαρξη τέτοιου Συστήματος στην εταιρία τους.
 • Επιχειρήσεις / Οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την βελτιστοποίηση και συνεχή βελτίωσή τους.

Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την συνολική πρόνοια για τη Διαχείριση Ποιότητας την οποία προσδίδει το ISO 22000:2005, που φέρει ως αποτέλεσμα την επιτυχή ανάλυση και πρόληψη τυχόν ανεπιθύμητων Κινδύνων της Ασφάλειας Τροφίμων, αλλά και την επιτυχημένη αντιμετώπισή τους, όταν αυτά συμβούν, με την βοήθεια του εμπλεκόμενου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας και των διαδικασιών που εφαρμόζονται από την κάθε επιχείρηση.

Συμπερασματικά, το ISO 22000:2005 αφορά όλων των ειδών τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τα ποτά και αποτελεί ένα εύχρηστο και άριστο διοικητικό και οργανωτικό εργαλείο.

 • Η βελτίωση των υπηρεσιών / προϊόντων της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης και ο έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εσωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης / οργανισμό.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης / οργανισμού με τους προμηθευτές / πελάτες / δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.
 • Η βελτίωση των οικονομικών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η συνολική βελτίωση της εικόνας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Είναι συμβατό με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης όπως το EN ISO 9001:2008.
 • Είναι παγκοσμίως αποδεκτό και αναγνωρίσιμο.
 • Δημιουργεί εμπιστοσύνη για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Παρέχει τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις αμοιβαίως συμφωνημένες απαιτήσεις συνεργατών / πελατών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005

 • Η βελτίωση των υπηρεσιών / προϊόντων της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης και ο έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εσωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης / οργανισμό.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης / οργανισμού με τους προμηθευτές / πελάτες / δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.
 • Η βελτίωση των οικονομικών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η συνολική βελτίωση της εικόνας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Είναι συμβατό με άλλα Πρότυπα Διαχείρισης όπως το EN ISO 9001:2008.
 • Είναι παγκοσμίως αποδεκτό και αναγνωρίσιμο.
 • Δημιουργεί εμπιστοσύνη για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Παρέχει τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις αμοιβαίως συμφωνημένες απαιτήσεις συνεργατών / πελατών.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005, το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP