Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Και Εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής AGRO2 (2-1/2-2)

Το πρότυπο AGRO 2 (2-1 / 2-2). αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline, 2η Έκδοση – 29.07.2009).
Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.
Το πρότυπο AGRO 2-2 καθορίζει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητα της να εφαρμόζει σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μεριμνώντας για:
 • Την αειφορία του εδάφους.
 • Την ορθολογική χρήση νερού.
 • Το εργασιακό περιβάλλον.
 • Την αύξηση βιοποικιλότητας.
 • Την διατήρηση φυσικών πόρων.
 • Την αναβάθμιση τοπιού.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) έχει εξειδικεύσει το Πρότυπο AGRO 2-2 για τις παρακάτω καλλιέργειες:

 • Ροδακινιά, AGRO 2-2/1
 • Βαμβάκι, AGRO 2-2/2
 • Ελιά, AGRO 2-2/3
 • Σύσταση ομάδας παραγωγών, ορισμός επικεφαλής.
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ορισμός επιβλέποντος γεωπόνου και εμπλεκομένων.
 • Έκδοση πολιτικής και θέσπιση σκοπών και στόχων.
 • Σύνταξη οργανογράμματος της ομάδας παραγωγών.
 • Διανομή εντύπου εκπαιδευτικού υλικού.
 • Διενέργεια καταρτίσεων παραγωγών και εμπλεκομένων.
 • Έλεγχος καταγραφών και τεκμηρίωσης, διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια των παραγωγών.
 • Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του AGRO 2.2.
 • Έκδοση πάγιων καλλιεργητικών οδηγιών, ελεγχόμενη διανομή και κατάρτιση των παραγωγών.
 • Συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων και των λιπαντικών εφαρμογών.
 • Έλεγχος της ορθότητας των καταγραφών και των παραπάνω εφαρμογών.
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό της ομάδας.
 • Διόρθωση των αποκλίσεων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της εσωτερικής επιθεώρησης.
 • Επικύρωση της ορθής εφαρμογής του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων.
 • Σύσκεψη ανασκόπησης της ομάδας παραγωγών.
 • Διενέργεια Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
 • Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή.
 • Η προστασία της υγείας του παραγωγού.
 • Η ασφάλεια, η υγιεινή και η ευημερία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Η ασφάλεια και υγιεινή του προϊόντος κατά το χειρισμό του από τη συγκομιδή έως και την πώληση του.
 • Η αειφορία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 2-1 & 2-2 :

 • Διασφάλιση της παραγωγής τους από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για κατανάλωση.
 • Αποτελεί ένα από τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας για την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ( Μέτρο 1.1.4, Μέτρο 1.3.2, Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, κ.α.).
 • Επιλεξιμότητα παραγωγών σε επιδοτήσεις που προέρχονται από ποιοτικά παρακρατήματα προϊόντων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται η εκμετάλλευσή τους.
 • Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα τους και ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης.
 • Προστασία και ασφάλειας της υγείας των παραγωγών και των απασχολούμενων στη γεωργική εκμετάλλευση.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής AGRO 2 (2-1 & 2-2), το οποίο αφορά όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ζωικής Παραγωγής AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος.

Το πρότυπο AGRO 3 έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Χοιρινού κρέατος ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας . Για την σήμανση ποιότητας του χοιρινού κρέατος απαιτείται η κάλυψη των απαιτήσεων της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση των Προτύπων AGRO 3 και η πιστοποίηση όλων των ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής με τα πρότυπα (ανά στάδιο):
 • AGRO 3-1, Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας..
 • AGRO 3-2, Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων.
 • AGRO 3-3, Προδιαγραφή για τη σφαγή των χοίρων.
 • AGRO 3-4, Προδιαγραφή για τον τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και τυποποίηση του χοιρινού κρέατος.
 • Maintenance of natural resources.
 • AGRO 3-5, Προδιαγραφή για τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 3:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας.
 • Διασφάλιση ποιότητας του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παραγόμενο χοιρινό κρέας.
 • Κατάκτηση εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού.
 • Διαφήμιση της επιχείρησης.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικής Παραγωγής AGRO 3 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5), το οποίο αφορά όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Προιόντων Ιχθυοκαλλιέγειας AGRO4.

Το πρότυπο AGRO 4έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των παραγομένων ψαριών (λαβράκι, τσιπούρα).
Το πρότυπο AGRO 4-1:Προδιαγραφή Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας ασφαλή προϊόντα.
Το πρότυπο AGRO 4-2:Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας, περιγράφει τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι εγκαταστάσεις διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης των παραγόμενων ψαριών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 4:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας.
 • Διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πιστοποιημένων προϊόντων.
 • Κατάκτηση εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού.
 • Διαφήμιση της επιχείρησης.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προιόντων Ιχθυοκαλλιέργειας AGRO 4 (4-1, 4-2), το οποίο αφορά όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP