• Διαπίστευση: η επιβεβαίωση ή αποδοχή μιας συγκεκριμένης απόδοσης ή συμμόρφωσης με κάποιο πρότυπο.
 • Πεδίο εφαρμογής: κάθε δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα σχετική με τρόφιμα.
 • Επιθεώρηση: η εξέταση μιας συγκεκριμένης απόδοσης ή συμμόρφωσης με κάποιο πρότυπο.
 • Πιστοποίηση: η βεβαίωση ή τεκμηρίωση μιας συγκεκριμένης απόδοσης ή συμμόρφωσης με κάποιο πρότυπο.
 • Φορέας πιστοποίησης: εταιρεία διαπιστευμένη να βεβαιώσει μια συγκεκριμένη απόδοσης ή συμμόρφωση με κάποιο πρότυπο.
 • Συμμόρφωση: η τήρηση ενός προτύπου.
 • Απαίτηση του προτύπου: η περιγραφή της απόδοσης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, σκέλος του προτύπου.
 • Τεκμηρίωση: οποιοδήποτε αρχείο δραστηριότητα ή ιδιότητας καταγεγραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό μέσο.
 • Μη συμμόρφωση: η μη τήρηση ενός προτύπου.
 • Πρότυπο: ένα κείμενο που περιγράφει την απόδοση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η εταιρία μας, κάνοντας πράξη την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνεργατών και της πελατείας της, και χάριν της δικής σας καλύτερης εξυπηρέτησης, έχει συνεργαστεί με κάποιες εκ των κορυφαίων εταιριών Πιστοποίησης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η επιλογή του κατάλληλου φορέα, θα γίνεται πάντα ύστερα από συζήτηση με εσάς, και με γνώμονα το συμφέρον σας και την ιδιαιτερότητα της εταιρίας σας στην εκάστοτε χρονική συγκυρία.

Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.

Γενική περιγραφή του πλαισίου πιστοποίησης ενός συστήματος HACCP. Η πιστοποίηση του HACCP μπορεί να γίνει από ένα εθνικό φορέα τροφίμων ή από κάποιο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Παρουσιάζουμε επιγραμματικά τη διαδικασία που ακολουθείται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Inspectors Assets

Γενικά Προσόντα Επιθεωρητών 

 • Εκπαίδευση σχετική με την επιστήμη των τροφίμων.
 • Γνώση της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα επιχείρησης τροφίμων.
 • Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις-οργανισμούς που ασχολούνται με τα τρόφιμα (παραγωγή, έλεγχος, διακίνηση, έρευνα, εκπαίδευση, συμβουλευτική κτλ.).
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα.
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.

Ειδικά Προσόντα Επιθεωρητών

 • Τεκμηριωμένη εκπαίδευση σε αρχές υγιεινής και HACCP στο συγκεκριμένο τομέα επιχείρησης τροφίμων.
 • Τεκμηριωμένη εκπαίδευση επιθεωρητή HACCP από κάποιο φορέα πιστοποίησης πάνω σε συγκεκριμένο πρότυπο (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1416 ή DS 3027 E:1997).
 • Συμμετοχή σε μία τουλάχιστον συνάντηση ανταλλαγής απόψεων το χρόνο σε ομάδα επιθεωρητών / εμπειρογνωμόνων ή σε ομάδα HACCP επιχείρησης.
 • Μια επιθεώρηση HACCP τουλάχιστον το χρόνο (απαιτούνται 5 τουλάχιστον για να γίνει επικεφαλής ομάδας επιθεώρησης).

Απαραίτητα Έγγραφα για τους Επιθεωρητές

 • Αίτηση της επιχείρησης για επιθεώρηση και διορισμό των επιθεωρητών / εμπειρογνωμόνων για την πιστοποίηση ή αξιολόγηση συστήματος HACCP.
 • Συμβόλαιο / σύμβαση για επιθεώρηση αξιολόγησης ή πιστοποίησης με τους εξωτερικούς επιθεωρητές / εμπειρογνώμονες του HACCP.
 • Δήλωση δέσμευσης από τους επιθεωρητές / εμπειρογνώμονες του HACCP για την πιστοποίηση ή αξιολόγηση συστήματος HACCP.
 • Διορισμός ομάδας επιθεωρητών / εμπειρογνωμόνων από φορέα πιστοποίησης ή επιχείρηση συμβούλων (εφόσον έχει γίνει ανάθεση για πιστοποίηση ή αξιολόγηση αντίστοιχα).
 • Δήλωση δέσμευσης από τους επιθεωρητές / εμπειρογνώμονες για επιθεώρηση παρακολούθησης μέσα στα πρώτα δύο χρόνια.
Qualified
01
Πληροφόρηση από τον πελάτη προς τον φορέα πιστοποίησης.
02
Καταγραφή αιτήματος του πελάτη από τον φορέα πιστοποίησης.
03
Ενημερωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους της επιχείρησης.
04
Σύνταξη σχεδίου πρότασης-προσφοράς επιθεώρησης.
05
Έγκριση πρότασης από την επιχείρηση τροφίμων.
06
Υπογραφή σύμβασης / συμφωνητικού ανάμεσα στην επιχείρηση και το φορέα.
01
Επωνυμία.
02
Εταιρική μορφή (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιρισμός, ΔΕ-ΚΟ κτλ.).
03
Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail).
04
Εκπρόσωπος της επιχείρησης για την επιθεώρηση, θέση αυτού στη εταιρεία υποκαταστήματα, παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν).
05
Συνολικός αριθμός εργαζομένων.
06
Άδειες από επίσημες αρχές (ΥΠ.ΑΝ., ΥΠ.Υ.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κτλ.).
01
Κατηγορίες προϊόντων, προϊόντα.
02
Αριθμός εργαζομένων στην παραγωγή και διακίνηση.
03
Βάρδιες παραγωγής.
04
Αριθμός χώρων παραγωγής και αποθήκευσης.
05
Αριθμός γραμμών παραγωγής.
06
Αριθμός εργαζόμένων/ γραμμή παραγωγής/ βάρδια.
07
Βασικές τεχνολογικές διαδικασίες (π.χ. παστερίωση, ξήρανση, ανάμιξη, συσκευασία).

Επιθυμητά πρότυπα για πιστοποίηση:
π.χ. DS 3027 E:1997, CAC/RCP 1-19969 Rev. 3 (1997), ISO 22000:2005 (ενσωματώνει το HACCP)

Θέματα της συνάντησης:

01
Συστάσεις εκπροσώπων.
02
Σκοπός και χρήση της πιστοποίησης.
03
Βασικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση.
04
Διαδικασία πιστοποίησης.
05
Πεδίο εφαρμογής πιστοποίησης.
06
Ενδεικτικά κόστη.
07
Ενδεικτικές ημερομηνίες.
08
Περιήγηση στο χώρο παραγωγής.

Υποχρεωτικά στοιχεία της πρότασης

01
Πρότυπο πιστοποίησης.
02
Συνολικός αριθμός εργαζομένων.
03
Χώροι παραγωγής και αποθήκευσης.
04
Γραμμές παραγωγής.
05
Τοποθεσία.
06
Κατηγορίες προϊόντων, προϊόντα (πεδίο εφαρμογής).
07
Ομάδα επιθεωρητών.
08
Ανθρωποημέρες επιθεώρησης.
09
Κόστος επιθεώρησης.
10
Κόστος πιστοποίησης.
01
Άλλες γλώσσες στις οποίες θα εκδοθεί το πιστοποιητικό.
02
Στοιχεία για τη μετακίνηση, διαμονή και σίτιση των επιθεωρητών.
03
Άλλα κόστη.
04
Επαναληπτική επιθεώρηση εάν απαιτείται.

Η πρόταση – προσφορά πρέπει να έχει την έγκριση του εμπορικού διευθυντή της του φορέα πιστοποίησης.Η σύμβαση – συμφωνητικό υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης τροφίμων και του φορέα πιστοποίησης.

01
Σκοπός της προκαταρκτικής επιθεώρησης είναι να εξετάσει εάν η πιστοποίηση είναι εφικτή.
02
Εντοπίζονται οι αδυναμίες στην εφαρμογή και τεκμηρίωσης του HACCP.
03
Εκτελείται από τον επικεφαλή της ομάδας επιθεωρητών ή από ένα μέλος της τουλάχιστον.
04
Συντάσσεται ερωτηματολόγιο προκαταρκτικής επιθεώρησης παρόμοιο με αυτό της επιθεώρησης πιστοποίησης αλλά όχι το ίδιο. Συντάσσεται έκθεση προκαταρκτικής επιθεώρησης.

The files that are been reviewed are:

01
Εγχειρίδιο HACCP.
02
Διαδικασίες και οδηγίες εργασίας εφαρμογής HACCP.
03
Σχέδιο και μελέτη HACCP.
04
Περιγραφές προϊόντων.
05
Προγράμματα υγιεινής.
06
Διαδικασίες ελέγχων και παρακολούθησης.
07
Ανάλογα με την επιχείρηση χρησιμοποιείται ειδική έκθεση για την ανασκόπηση αρχείων.
08
Επίσης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το ερωτηματολόγιο για την επιθεώρηση πιστοποίησης.

Δημιουργείται αναλυτικό πλάνο επιθεώρησης:

01
Ημερομηνίες και ανθρωποημέρες (1 ανθρωποημέρα είναι 8 ώρες).
02
Χώροι και τοποθεσίες επιθεώρησης.
03
Προϊστάμενοι τμημάτων.
04
Απαιτήσεις του προτύπου που πρέπει να επιθεωρηθούν σε κάθε τμήμα (! πολλές απαιτήσεις έχουν εφαρμογή σε όλα τα τμήματα !).
05
Έντυπα για συμπλήρωση, γραφική ύλη.
06
Όργανα ελέγχων και δοκιμών (π.χ. θερμόμετρα, χρονόμετρα).
01
Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του εφαρμοσμένου συστήματος HACCP και οι αρχές υγιεινής σε όλη την παραγωγική διαδικασία.
02
Καταγράφονται οι παρατηρήσεις στο ερωτηματολόγιο για την επιθεώρηση πιστοποίησης.
03
Εξετάζονται οι απαιτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
04
Μετά το τέλος της επιθεώρησης γίνεται μια συνάντηση των επιθεωρητών με την ομάδα HACCP όπου δίνονται γενικές παρατηρήσεις.
05
Η επιχείρηση τροφίμων ζητάει έγγραφα την έκδοση του πιστοποιητικού.
01
Ερωτηματολόγιο επιθεώρησης πιστοποίησης.
02
Αναφορές μη συμμόρφωσης.
03
Κατάλογος εγκαταστάσεων.
04
Κατάλογος αρχείων.
05
Αρχική έκθεση επιθεώρησης (εντός μιας εβδομάδας).
06
Τελική έκθεση επιθεώρησης (αφού έχουν ληφθεί διορθωτικές ενέργειες στις μη συμμορφώσεις).

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στο φορέα πιστοποίησης είναι:

01
Αντίγραφο προσφοράς.
02
Αντίγραφο σύμβασης.
03
Έκθεση της προκαταρκτικής επιθεώρησης.
04
Έκθεση ανασκόπησης των αρχείων HACCP. *
05
Πλάνο επιθεώρησης.
06
Ερωτηματολόγιο επιθεώρησης πιστοποίησης.
07
Αναφορές μη συμμόρφωσης. *
08
Κατάλογος εγκαταστάσεων.
09
Κατάλογος αρχείων.
10
Αρχική έκθεση επιθεώρησης. *
11
Τελική έκθεση επιθεώρησης. *

(* τα έγγραφα αυτά μεταφράζονται στη γλώσσα του κράτους που εδρεύει ο φορέας πιστοποίησης)
Μετά την ανασκόπηση των εγγράφων που υποβλήθηκαν το πιστοποιητικό HACCP εκδίδεται και θεωρείται από τον φορέα πιστοποίησης. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια γίνεται αναθεωρητική επιθεώρηση για επαναπιστοποίηση. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στην αρχική πιστοποίηση. Ετησίως πρέπει να γίνονται επιθεωρήσεις επιτήρησης (follow up audits). Η διαδικασία επιθεώρησης επιτήρησης είναι παρόμοια με την προκαταρκτική επιθεώρηση όπου το ερωτηματολόγιο επιθεώρησης πιστοποίησης χρησιμοποιείται σαν οδηγός επιθεώρησης.

01
Εκτελείται όταν η ομάδα επιθεωρητών κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις από το πρότυπο, γεγονός που οφείλεται είτε σε σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος HACCP είτε σε κακή εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής στην επιχείρηση.
02
Εκτελείται νέα επιθεώρηση μόνο εκεί που διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις από το πρότυπο.
03
Συντάσσονται αναφορές μη συμμόρφωσης και έκθεση επιθεώρησης.

Εκτελείται όταν γίνονται αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής δηλαδή:

01
Επέκταση εγκαταστάσεων ή μετεγκατάσταση μονάδας παραγωγής.
02
Νέα γραμμή παραγωγής ή αλλαγή γραμμής παραγωγής.
03
Νέο προϊόν ή αλλαγή προϊόντος.

Οι Υπηρεσίες μας

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP