Το BRC Global Food Safety είναι πρότυπο για την Ασφάλεια & Ποιότητα των τροφίμων το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αλυσίδες super markets . H πιστοποίηση με βάση το πρότυπο BRC αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις τροφίμων που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας.

Στην επικαιροποιημένη έκδοση του BRC Issue 7, έγινε προσπάθεια επικέντρωσης σε λίγες μεγάλες περιοχές στις οποίες το πρότυπο έπρεπε να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει το μεταβαλλόμενο τοπίο της ασφάλειας των τροφίμων. Η συντριπτική πλειοψηφία των απαιτήσεων του προτύπου είναι αμετάβλητες ή με ελαφρές αλλαγές στη διατύπωση για λόγους σαφήνειας.

Ενώ το πρότυπο δεν έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση της απάτης στα τροφίμων, θα πρέπει να παρέχει εμπιστοσύνη στους πελάτες ότι οι προμηθευτές τους έχουν άρτια συστήματα  σε εφαρμογή για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το να είναι τα θύματα μιας απάτης πιο πίσω στην αλυσίδα εφοδιασμού. Παρά το γεγονός ότι καλύπτονται ως μέρος του συστήματος HACCP και της έγκρισης προμηθευτή στην έκδοση 6, έχει αυξηθεί η εστίαση στην πρόληψη της απάτης με την εισαγωγή τριών νέων ρητρών. Αυτοί εστιάζουν στην ευαισθησία στην απάτη, καθώς επίσης και στην εισαγωγή αυστηρότερων ελέγχων σχετικά με την έγκριση προμηθευτή, ιδιαίτερα στους ελέγχους των πρακτόρων και μεσιτών.

Οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης αναζητούν όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους για να τους δώσουν εμπιστοσύνη στα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων που λειτουργούν από τους προμηθευτές πρώτων υλών. Σε αναγνώριση αυτού του γεγονότος, η έκδοση 7, έχει επεκτείνει τις απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα ώστε να περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για το σύστημα ιχνηλασιμότητας που λειτουργεί από τους προμηθευτές πρώτων υλών.

Όπου οι πρώτες ύλες παρέχονται από τους πράκτορες και μεσίτες, θα είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον κατασκευαστή της πρώτης ύλης και να διασφαλίζουμε ότι ο κατασκευαστής πληροί τη διαδικασία έγκρισης των πρώτων υλών του προμηθευτή της εγκατάστασης.

Μια ανάλυση των δεδομένων  ανάκλησης και απόσυρσης του προϊόντος δείχνει ότι η αιτία του μεγαλύτερου αριθμού των προβλημάτων είναι η επισήμανση των προϊόντων. Προβλήματα συμβαίνουν είτε επειδή οι πληροφορίες της ετικέτας είναι λανθασμένες ως αποτέλεσμα των αλλαγών στα συστατικά ή των προμηθευτών, είτε λόγω των λαθών που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσκευασίας. Ως προσπάθεια εστίασης στο θέμα, έχουν επεκταθεί ρήτρες σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία και συμπεριλαμβάνονται σε μια νέα θεμελιώδη δήλωση πρόθεσης.

Πολλοί έλεγχοι επιθεώρησης πελατών που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις κατά BRC επικεντρώνονται στις δικές τους πολιτικές. Ένα νέο σύνολο των απαιτήσεων έχει προστεθεί για να παρέχει στους πελάτες μεγαλύτερη σιγουριά ότι οι εγκαταστάσεις γνωρίζουν και ενεργούν πάνω σε συγκεκριμένες πολιτικές του πελάτη κατά την παραγωγή προϊόντων για τους πελάτες.

Η πρακτική της παροχής πλεονασματικών προϊόντων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα έχει γίνει πιο συχνή και πρέπει να ενθαρρύνεται. Η έκδοση 7 έχει δύο νέες ρήτρες σχεδιασμένες για να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή και με κατάλληλη σήμανση και ότι τα προϊόντα που δωρίζονται φέρουν το εμπορικό σήμα των πελατών και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις πολιτικές του ιδιοκτήτη της μάρκας του προϊόντος .

Η έκδοση 6 εισήγαγε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους για υψηλής φροντίδας και υψηλού κινδύνου διατηρημένα με απλή ψύξη και κατεψυγμένα προϊόντα. Μια νέα απαίτηση έχει εισαχθεί για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν περιβαλλοντικοί έλεγχοι βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας για την προστασία των προϊόντων διατήρησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπου το προϊόν βρίσκεται σε κίνδυνο αλληλοδιασταυρούμενης μόλυνσης από πρώτη ύλη μετά την επεξεργασία.

Αλλαγές στο πρωτόκολλο

Οι κυριότερες αλλαγές και λόγοι για τις αλλαγές συνοψίζονται κατωτέρω:

Η δομή βαθμολόγησης στην έκδοση 7 έχει επεκταθεί ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των πιστοποιημένων εγκαταστάσεων. Η νέα βαθμολογία πιστοποίησης, θα είναι ΑΑ, Α, Β, Γ και Δ, με + να προστίθεται στο βαθμό όπου ο έλεγχος διενεργείται απροειδοποίητα. Η βαθμολόγηση όπως και πριν, βασίζεται στον τύπο και τον αριθμό των μη συμμορφώσεων που αναγνωρίζονται κατά τον έλεγχο. Πλήρεις λεπτομέρειες παρέχονται στο πρότυπο.

Οι κανόνες για την εξαίρεση των προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου έχουν διευκρινιστεί και οι λόγοι αποκλεισμού πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου. Η εξαίρεση των προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής αποθαρρύνεται.

Η νέα έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει πρόσθετες εθελοντικές ενότητες που μπορούν να προστεθούν στον έλεγχο επιθεώρησης για την κάλυψη συγκεκριμένου πελάτη ή γεωγραφικών απαιτήσεων και να μειώσει την ανάγκη για περαιτέρω ελέγχους επιθεώρησης. Η πρώτη από τις εθελοντικές ενότητες καλύπτει εμπορεύσιμα αγαθά, η οποία προηγούμενα χρειαζόταν μια δεύτερη επιθεώρηση πιστοποίησης.

Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις ελέγχου παραμένουν εθελοντικές και έχουν επεκταθεί για να επιτρέψουν την πρόσβαση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα αιφνιδιαστικών ελέγχων ανεξάρτητα από την προηγούμενη κατηγορία βαθμολογίας της.

Η εταιρία μας έχει την απαιτούμενη εμπειρία στα συστήματα IFS & BRC, τόσο σε προετοιμασία τους, όσο και στην διαχείρισή τους στον τομέα των τροφίμων. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων IFS , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP