Η Επιθεώρηση Κατάταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών που αφορούν υποχρεωτικά και προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια:
  • Υ.Α. 21185/2014 «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ 2840/Β’/22-10-2014).
  • Υ.Α. 216/2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (ΦΕΚ 10/Β’/9-1-2015).
  • Υ.Α. 219/2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» (ΦΕΚ 14/Β’/12-1-2015).
  • Υ.Α. 91/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840). (ΦΕΚ 69/Β/16.01.15).

" Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2015 περιλαμβάνονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη τους σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα "

Τι είναι το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων;

Το σύστημα κατάταξης αφορά στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα), τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα. Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2015 περιλαμβάνονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη τους σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Αρμόδιος φορέας και ιδιοκτήτης του σχήματος για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης;

Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση. Η επιχείρηση επιλέγει Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο οποίος συντάσσει την τεχνική έκθεση μετά από επιτόπια επιθεώρηση. Στην έκθεση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα. Η τεχνική έκθεση κατατίθεται στο Ξ.Ε.Ε. με ευθύνη της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση. Η επιχείρηση καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, διαφορετικά ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΞΕΕ.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840).

4.3. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύσαντος συστήματος κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31−12−2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.

4.4. Για την κατάταξη σύμφωνα με την ανωτέρω υποπαράγραφο των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες κλειδιών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και η συγκέντρωση βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων του ελάχιστου αριθμού μορίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές οικοπέδου/γηπέδου–κτιρίου καθώς και τα κριτήρια με Α/Α 1−9 του Παραρτήματος Α.

4.5. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατηγορίας ενός (1) κλειδιού λογίζονται ως ΕΕΔΔ κατηγορίας δύο (2) κλειδιών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω υποπαραγράφων 4.3. και 4.4.»

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP