Το ISO 14001 είναι το διεθνές πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , το οποίο εστιάζει και ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία μιας επιχείρησης, με βάση τους Περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που αυτή έχει θέσει, προβάλλοντας την ευαισθησία της σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, π.χ. ανακύκλωση, διαχείριση ενέργειας και ενεργειακών εκπομπών της επιχείρησης ,κλπ.

Παρόλο που η εφαρμογή του δεν είναι υποχρεωτική σε ορισμένους κλάδους επιχειρήσεων μπορεί να  εφαρμοστεί επιτυχώς σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις όπως σε:

 • Οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισής τους.
 • Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και αξιοπιστία των συνεργατών τους, προβάλλοντας την ευαισθησία τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση πλεονεκτήματος (π.χ. διαφημιστικού) έναντι του ανταγωνισμού τους.
 • Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, με προαπαιτούμενο την ύπαρξη τέτοιου Σ.Π.Δ. στην εταιρία τους.
 • Οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την βελτιστοποίηση και συνεχή βελτίωσή τους.

Συμπερασματικά, το ISO 14001 αφορά όλων των ειδών τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που θέλουν να μετρούν την επίπτωση των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, να θέτουν αντίστοιχους περιβαλλοντικούς στόχους και να προσπαθούν για την επίτευξη τους.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του ISO 14001 είναι:

 • Η βελτίωση των υπηρεσιών / προϊόντων του οργανισμού μέσω της οικονομικότερης διαχείρισης των  ενεργειακών πόρων της.
 • Η βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο έλεγχος αυτών.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εξωτερικής επικοινωνίας του οργανισμού με τους προμηθευτές / πελάτες / δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.
 • Η βελτίωση των οικονομικών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του οργανισμού.
 • Η συνολική βελτίωση της εικόνας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001

Τα βήματα ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός Συστήματος ISO 14001, είναι τα εξής:

 • Συζήτηση για τις απαιτήσεις σας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 • Αρχικές πληροφορίες για τον οργανισμό / επιχείρησή σας.
 • Κατάθεση προσφοράς για την συνολική μελέτη και ανάπτυξη του Συστήματος και παρακολούθησης της διαδικασίας Πιστοποίησης.
 • Συλλογή πληροφοριών για τον οργανισμό / επιχείρηση.
 • Διενέργεια συναντήσεων με την επιχείρησή σας και συλλογή πληροφοριών από τη διοίκηση της επιχείρησή σας.
 • Καταγραφή Εγχειριδίου Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Καταγραφή Διαδικασιών.
 • Προετοιμασία Εντύπων / Αρχείων Ποιότητας.
 • Καταγραφή Οδηγιών Εργασίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στο Σύστημα.
 • Αρχική εφαρμογή του Συστήματος στον Οργανισμό / Επιχείρησή σας.
 • Παρακολούθηση της λειτουργικότητας του συστήματος.
 • Βελτιστοποίησή του εάν κριθεί αναγκαίο.
 • Πιστοποίηση του Συστήματος.
 • Υποστήριξη του Συστήματος και μετά την Πιστοποίησή του.

Η νέα έκδοση του προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Πληροφοριακά Στοιχεία

Η νέα έκδοση του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 που εκδόθηκε στις 15η Σεπτεμβρίου 2015 περιέχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη παλαιά έκδοση και ακολουθεί εν πολλοίς τη δομή και τη μορφή του ISO 9001:2015.

Οι κύριες αλλαγές στη νέα έκδοση του ISO 14001:2015 είναι :

 • Υιοθέτηση της τυποποιημένης δομής, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα SL των οδηγιών ISO μέρος 1, με σκοπό την εύκολη διαχείριση της ενοποίησης με άλλα συστήματα διαχείρισης και υιοθέτηση των ίδιων όρων και ορισμών με το ISO 9001.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των διακινδυνεύσεων που έχουν επίπτωση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Οργανισμού και ανάληψη ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών
 • Κατανόηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
 • Παρακολούθηση και Ανασκόπηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες και ανάγκες τους.
 • Αύξηση της εξέχουσας θέσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός του στρατηγικού σχεδιασμού των διεργασιών του οργανισμού.
 • Μεγαλύτερη εστίαση στην ηγεσία και αυξημένη δέσμευση
 • Προσθήκη προληπτικών πρωτοβουλιών για τη προστασία του περιβάλλοντος από βλάβες και υποβάθμιση, όπως η χρήση αειφόρων πόρων και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 • Προσθήκη της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Θεώρηση του κύκλου ζωής κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών πλευρών
 • Προσθήκη μιας στρατηγικής επικοινωνίας
 • Εισαγωγή του όρου τεκμηριωμένη πληροφορία σε αντικατάσταση των όρων έγγραφο, διαδικασία, αρχεία κλπ που συναντάμε στη παλαιά έκδοση.

Οι Οργανισμοί που ακολουθούν το ISO 14001:2004 συνιστάται να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες:

 • Προσδιορισμό των οργανωτικών ελλείψεων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη ενός σχεδίου εφαρμογής.
 • Κατάλληλη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση όλων των μερών που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
 • Ενημέρωση του υφιστάμενου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας (ΕMS) ώστε να πληροί τις αναθεωρημένες απαιτήσεις και να προβλέπει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του.
 • Επικοινωνία με τον φορέα πιστοποίησης για τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι αυστηρά πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά / ποιοτικά.

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 δεν θα είναι σε ισχύ μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP