Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716 καθορίζει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για όλες τις εταιρείες που παράγουν καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Το πρότυπο ISO 22716 περιγράφει μια προσέγγιση του συστήματος διαχείρισης που περιλαμβάνει την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και μεταφορά των καλλυντικών προϊόντων. Ενσωματώνει επίσης, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.Το ISO 22716:2007 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παράγουν, αποθηκεύουν, διανέμουν και εξάγουν καλλυντικά προϊόντα σε κράτη/μέλη της Ε.Ε. και οι οποίες επιθυμούν να λάβουν έγκριση για τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.

Το πρότυπο ISO 22716 παρέχει οδηγίες σχετικά με τους Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP’s) για τα καλλυντικά προϊόντα (παραγωγή, έλεγχος, αποθήκευση και διάθεση). Παρέχει την οργανωτική και τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και την ποιότητα τους.

Ταυτόχρονα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Καλλυντικά Προϊόντα 1223/2009/ΕΚ που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις 11–07–2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις επιχειρήσεις Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716 από εταιρείες που εμπλέκονται στη βιομηχανία καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών με την επικείμενη νομοθετική απαίτηση.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716

Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι εξής:

  • Καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Προσωπικό & εκπαίδευση
  • Εξοπλισμός παραγωγής & εργαστηρίου
  • Αξιολόγηση προμηθευτών
  • Παραγωγή σύμφωνα με τεκμηριωμένες προδιαγραφές
  • Αποθήκευση, μεταφορά και διανομή τελικών προϊόντων
  • Διαχείριση επιστροφών/ Μη συμμορφούμενων
  • Ιχνηλασιμότητα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 22716 για εταιρείες- εργαστήρια που παράγουν καλλυντικά προϊόντα , καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά απο αυτήν.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP