Ενωσιακή Νομοθεσία Τροφίμων

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη νομοθετική προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων  και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ακρογωνιαίο λίθο της νομοθετικής αυτής προσέγγισης αποτελεί ο Κανονισμός 178/2002 ο οποίος εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Βάσει του Κανονισμού αυτού εκδόθηκε στη συνέχεια το αποκαλούμενο  «Πακέτο Υγιεινής» - Hygiene Package  καλύπτοντας όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής και διάθεσης στην αγορά των τροφίμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον έλεγχο αυτών. Οι νέοι κανόνες υγιεινής εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και άρχισαν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2006. Περιλαμβάνουν τις εξής νομοθετικές πράξεις:

 • Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και την υγεία των ζώων και των κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων
 • Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων
 • Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 • Κανονισμό (ΕΚ) 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
 • Οδηγία 2004/41 / ΕΚ για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Οι εν λόγω κανόνες υγιεινής λαμβάνουν ιδίως υπόψη τις ακόλουθες αρχές:

 • Η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων βαρύνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων
 • Η ασφάλεια των τροφίμων εξασφαλίζεται σε όλη την τροφική αλυσίδα, ξεκινώντας από την πρωτογενή παραγωγή
 • Τη γενική εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP
 • Την    εφαρμογή των βασικών κοινών απαιτήσεων υγιεινής, ενδεχομένως περαιτέρω εξειδικευμένων για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων
 • Την καταχώριση ή έγκριση ορισμένων εγκαταστάσεων τροφίμων
 • Την ανάπτυξη των οδηγών ορθής πρακτικής υγιεινής ή για την εφαρμογή των αρχών HACCP, ως ένα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες
 • Την ευελιξία που προβλέπεται για τα τρόφιμα που παράγονται σε απομακρυσμένες περιοχές (ψηλά βουνά, απομακρυσμένα νησιά) και για τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής

Η πρωτογενής παραγωγή για οικιακή χρήση και οικιακή παρασκευή τροφίμων για ιδιωτική κατανάλωση δεν ρυθμίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία.  Η ενοποιημένη  Ενωσιακή νομοθεσία  μπορεί να διακριθεί ως εξής:

Περιλαμβάνει:

 • Τη Βασική νομοθεσία δηλ. τον Κανονισμό 178/2002 και το «Πακέτο Υγιεινής»
 • Tα εφαρμοστικά μέτρα και τις μεταβατικές διατάξεις της Βασικής νομοθεσίας καθώς και τη νομοθεσία που αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης RASSF, και τη διαχείριση κρίσεων.

Σημειώνεται ότι η ενωσιακή νομοθεσία τροποποιείται συνεχώς και αποτελεί σημαντικό εργαλείο των ελεγκτικών αρμοδίων αρχών ο κάτωθι υπερσύνδεσμος της Ε.Ε. για την επικαιροποιημένη νομοθεσία υγιεινής Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομοθεσίας Τροφίμων

ΚΑΝ (ΕΚ) 178/2002 Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων
ΚΑΝ (ΕΚ) 882/2004 Για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων
ΚΑΝ (ΕΚ) 852/2004 Για την υγιεινή των τροφίμων
ΚΑΝ (ΕΚ) 853/2004 Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
ΚΑΝ (ΕΚ) 854/2004 Για τον καθοριμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Οδηγία 2004/41/ΕΚ Για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408/EK του Συμβουλίου
ΚΑΝ (ΕΚ) 2073/2005 Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα
ΚΑΝ (ΕΚ) 2074/2005 Για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004
ΚΑΝ (ΕΚ) 2076/2005 Για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004
ΚΑΝ (ΕΚ) 16/2011 Για τον καθορισμο μέτρων εφαρμογής του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές
Απόφαση 2004/478/ΕΚ Σχετικά με την έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών

Περιλαμβάνει:
 • Διατάξεις που βρίσκουν εφαρμογή σε ειδικούς τομείς όπως μέλι, ελαιόλαδο, νερό χυμούς φρούτων κ.α.
 • Διατάξεις που ρυθμίζουν εξειδικευμένα ζητήματα του τομέα τροφίμων ζωικής προέλευσης όπως Salmonella σε νωπό κρέας πουλερικών, Trichinella σε κρέας, επισήμανση βοείου κρέατος, εμπορία αυγών και πουλερικών, εμπορία προϊόντων αλιείας κ.τ.λ.
ΚΑΝ (ΕΚ ) 1086/11 Για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τη σαλμονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών.
ΚΑΝ (EK) 543/2008 Για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
ΚΑΝ (ΕΚ) 2075/2005 Για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
ΚΑΝ (ΕΚ) 1760/2000 Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου.
ΚΑΝ (ΕΚ) 1825/2000 Για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καινονισμού(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.
ΚΑΝ (ΕΚ) 589/2008 Για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.
ΚΑΝ (ΕΕ) 458/2013 Σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας αυγών.
ΚΑΝ (ΕΕ) 1379/2013 Για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου. .
ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1536/92 Περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας.
ΚΑΝ (ΕΕ) 1068/2013 Για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση διφωσφορικών αλάτων (E 450), τριφωσφορικών αλάτων (E 451) και πολυφωσφορικών αλάτων (E 452) στα υγράλατα ψάρια.
ΚΑΝ (ΕΕ) 1276/2011 Για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επεξεργασία για την καταστροφή των βιώσιμων παρασίτων στα αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Οδηγία 2001/110/ΕΚ Για το μέλι.
Οδηγία 2014/63/ΕΕ 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι.
ΚΑΝ. 29/2012 Για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου.
ΚΑΝ (ΕΕ)1308/2013 Για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
ΚΑΝ 2568/1991/ΕΟΚ Σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού.
Οδηγία 2012/12/ΕΕ Για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Οδηγία (EK) 98/83/ΕΚ Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τα πρόσθετα τροφίμων περιλαμβάνουν: Γλυκαντικές ύλες ή επιτραπέζια γλυκαντικά ,Χρωστικές ουσίες , Συντηρητικά, Αντιοξειδωτικά, Σταθεροποιητές, Γαλακτωματοποιητές. Η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων είναι η ακόλουθη:

ΚΑΝ (ΕΚ) 1333/2008 Για τα πρόσθετα τροφίμων (συνθήκες και κριτήρια χρήσης τους) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΚΑΝ (ΕΕ) 1129/2011 Τροποποίηση του Κανονισμού 1333/2008 (παράρτημα ΙΙ) με δημιουργία καταλόγου του συνόλου των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕΕ) 231/2012 Για τις προδιαγραφές των προσθέτων
ΚΑΝ (ΕΚ) 1332/2008 Για τα ένζυμα τροφίμων
ΚΑΝ (ΕΚ) 1334/2008 Για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων.
ΚΑΝ (ΕΚ) 1881/2006 Για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕΕ) 589/2014 Για καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, των παρόμοιων με διοξίνες PCB και των μη παρόμοιων με διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 252/2012.
ΚΑΝ (ΕΚ) 333/2007 Για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕE) 1882/2006 Καθορισμός των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων νιτρικών ιόντων σε ορισμένα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕE) 401/2006 Καθορισμός των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕΟΚ) 315/93 Για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων.
ΚΑΝ (ΕΚ) 470/2009 Για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Οδηγία 96/22/ΕΚ Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και καταργήσεως των οδηγιών 81/6Q2/EOK, 88/146/EOK και 88/299/EOK
ΚΑΝ(ΕΚ) 299/2008 Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
ΚΑΝ 396/2005/ΕΚ Για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΚΑΝ 595/2015/ΕΕ Για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης

Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) θεωρούνται τα προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Υλικά συσκευασίας (μπουκάλια κ.α.)
 • Κουζινικά και οικιακά σκεύη (π.χ. πιάτα, κουτάλια, κατσαρόλες)
 • Εξοπλισμός παραγωγής τροφίμων (εργοστασιακός και οικιακός)
 • Περιέκτες (π.χ. βυτία, δεξαμενές γάλακτος κ.α.)
 • Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, πλην του μόνιμου δημόσιου και ιδιωτικού εξοπλισμού παροχής νερού.

Ειδικότερα η νομοθεσία για τα Υ.Α.Ε.Τ. κατηγοριοποιείται ως εξής:

 • Κανονισμός – Πλαίσιο (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, θέτει τις γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα Υ.Α.Ε.Τ.

 • ΚΑΝ.1935/2004/ΕΚ Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ
  ΚΑΝ.2023/2006 Σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

 • Ειδικά μέτρα∙ νομοθεσία για συγκεκριμένα υλικά ή ομάδες υλικών από τη λίστα του Κανονισμού – Πλαίσιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

 • ΚΑΝ (ΕΕ) 10/2011 Για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, και οι τροποποιήσεις αυτού.
  ΚΑΝ (ΕΕ) 82/2008 Για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006.
  Οδηγία 84/500/ΕΟΚ Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
  ΚΑΝ (ΕΕ) 450/2009 Σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
  Οδηγία 2007/42/ΕΚ Περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

 • Οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένες ουσίες ή ομάδες αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Υ.Α.Ε.Τ.

 • Οδηγία 93/11/ΕΟΚ Σχετικά με την ελευθέρωση Ν-νιτροζαμινών και Ν-νιτροζώσιμων από τις θηλές θηλάστρων και τα ψευδοθήλαστρα (πιπίλες) από ελαστομερές ή καουτσούκ.
  ΚΑΝ (ΕΚ) 1895/2005 Για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕΚ) 829/2003 Για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
ΚΑΝ (ΕΚ) 830/2003 Σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
ΚΑΝ (ΕΚ) 65/2004 Για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
ΚΑΝ (ΕΚ) 641/2004 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, την κοινοποίηση υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου.
ΚΑΝ (ΕΕ) 1169/2011 Σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
ΚΑΝ (ΕΕ) 337/2013 Για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών.
ΚΑΝ(ΕΕ) 1363/2013 Σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών».
ΚΑΝ (ΕΕ) 609/2013 Για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009. 609/2013.
ΚΑΝ (ΕΚ) 258/97 Σχετικά με τα νεα τρόφιμα και τα νεα συστατικά τροφίμων.
KAN (EK)1925/2006 Σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα.
ΚΑΝ.(ΕΕ) 41/2009 Σχετικά με τη σύνθεση και την επισήμανση τροφίμων κατάλληλων για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη.
ΚΑΝ.(ΕΕ) 828/2014 Σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές όσον αφορά την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης στα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕΚ) 1924/2006 Σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
ΚΑΝ (ΕΕ) 432/2012 Σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσον αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.
ΚAN (ΕΕ)αρ.907/13 Για τον καθορισμό των κανόνων για τις αιτήσεις που αφορούν στη χρήση των περιγραφών κοινής χρήσης.
Αποφ. 2013/63/ΕΕ Σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή ειδικών όρων για τους ισχυρισμούς υγείας που καθορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.
Ενωσιακό Μητρώο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλους τους εγκεκριμένους και απορριφθέντες Ισχυρισμούς υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP