Η σειρά προτύπωνOHSAS 18000 αναπτύχθηκε από τον οργανισμό BSI (British Standards Institution). Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής πρότυπα:

  • OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Management Systems-Specifications.
  • OHSAS 18002:2000 Occupational Health and Safety Management Systems-Guidelines for the implementation of OHSAS 18001.
  • BS 8800:1996 British Standard for Occupational Health and Safety Management Systems.

Το πρότυπο OHSAS 18001 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές και τον τρόπο αξιολόγησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (Occupational Health and Safety Management Systems–OHSMS). Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ικανοποίηση με αποδοτικό τρόπο, των υποχρεώσεών τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Το πρότυπο OHSAS 18001 εστιάζεται στον εντοπισμό των επιχειρησιακών στοιχείων που έχουν αντίκτυπο στην υγιεινή και ασφάλεια, στον καθορισμό στόχων για την υγιεινή και ασφάλεια και στην λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σημαντικό στοιχείο του προτύπου είναι επίσης ο προσανατολισμός του στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω των ανάλογων εργαλείων διοίκησης, όπως είναι πχ., οι εσωτερικές επιθεωρήσεις σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Standard OHSAS 18002 was developed as a supplement to OHSAS 18001 and includes explanations of requirements of the OHSAS 18001 standard and governing directives on the concretisation of requirements of OHSAS 18001.

Standard BS 8800:1996 is the British standard for the Systems of Management of Hygiene and Safety in the Work and it constituted the base upon which standards OHSAS 18001 and OHSAS 18002 were developed.

Από τα τρία παραπάνω πρότυπα, μόνον το πρότυπο OHSAS 18001 μπορεί να πιστοποιηθεί.

Η δομή του προτύπου OHSAS 18001 είναι ανάλογη με την δομή των προτύπων ISO 9001 για τα Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας και ISO 14001 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Κατά την ανάπτυξη των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, και OHSAS 18001 έγινε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στα πρότυπα, στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κατά τη φάση αυτή γίνεται επαφή με εξειδικευμένο σύμβουλο ο οποίος θα υποστηρίξει την επιχείρηση στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Εάν η επιχείρηση διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη του συστήματος κατά το πρότυπο OHSAS18001, η επικοινωνία με τον εξωτερικό σύμβουλο και η λήψη των υπηρεσιών του είναι προαιρετική.

Στην φάση αυτή γίνεται ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό της Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης. Σημαντική παράμετρος όπως και στην περίπτωση των Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, είναι η εξασφάλιση της Δέσμευσης της Διοίκησης.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου για τον εντοπισμό των πιθανών πηγών κινδύνου στο περιβάλλον της επιχείρησης, την εκτίμηση των κινδύνων αυτών και τα σχετικά μέτρα ελέγχου. Είναι απαραίτητο κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, να κατανοηθούν επαρκώς οι εξωτερικές απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια. Ο σχεδιασμός του συστήματος περιλαμβάνει την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό διαδικασιών που θα υλοποιούν την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συστήματος είναι ο καθορισμός σχεδίων και διαδικασιών αντίδρασης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης (emergencies). Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ανάθεση υπευθυνοτήτων για τον χειρισμό ατυχημάτων, καταστάσεων επείγουσας ανάγκης και μη συμμορφώσεων. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα για την λειτουργία του και να τεκμηριωθεί συστηματικά όπως απαιτείται και στα Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας. Επίσης θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμούς αξιολόγησης της επίδοσής του, μηχανισμούς αναθεώρησης και μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, με στόχο την συνεχή βελτίωσή του.

Κατά τη φάση αυτή οργανώνεται η διαδικασία της πιστοποίησης και των επιθεωρήσεων και υποβάλλεται στον αρμόδιο Οργανισμό Πιστοποίησης η σχετική αίτηση.
Επιθεώρηση–Αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
Στην φάση αυτή, πραγματοποιείται η ανασκόπηση της τεκμηρίωσης του συστήματος από αρμόδιους επιθεωρητές του Οργανισμού Πιστοποίησης. Στην συνέχεια γίνεται επιτόπια επιθεώρηση και αξιολόγηση στους χώρους της επιχείρησης από τους επιθεωρητές, ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα και η συμμόρφωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:1999.

Κατά τη φάση αυτή οργανώνεται η διαδικασία της πιστοποίησης και των επιθεωρήσεων και υποβάλλεται στον αρμόδιο Οργανισμό Πιστοποίησης η σχετική αίτηση.

Στην φάση αυτή, πραγματοποιείται η ανασκόπηση της τεκμηρίωσης του συστήματος από αρμόδιους επιθεωρητές του Οργανισμού Πιστοποίησης. Στην συνέχεια γίνεται επιτόπια επιθεώρηση και αξιολόγηση στους χώρους της επιχείρησης από τους επιθεωρητές, ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα και η συμμόρφωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:1999.

Εφ’ όσον από την επιθεώρηση προκύψει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία είναι επαρκές και συμβατό με το πρότυπο, χορηγείται στον οργανισμό ή την επιχείρηση, το πιστοποιητικό. Είναι πιθανόν κατά την επιθεώρηση, να εντοπισθούν ελλείψεις και αδυναμίες του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό χορηγείται, αφού διορθωθούν οι τυχόν ελλείψεις που θα επισημανθούν από τους επιθεωρητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επαναληφθεί η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί η διόρθωση των ελλείψεων που καταγράφηκαν. Με την έκδοση του πιστοποιητικού ο Οργανισμός Πιστοποίησης καταχωρεί την επιχείρηση στους καταλόγους του συστήματος OHSAS 18001.
Η καταχώρηση στους καταλόγους του συστήματος OHSAS 18001 δεν έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισχύος. Για να παραμείνει μια επιχείρηση καταχωρημένη, τα στοιχεία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να επαληθεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό γίνεται με περιοδικές (πχ ετήσιες) επιθεωρήσεις της επιχείρησης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007 , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι αυστηρά πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP