Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπως το σημερινό δημιουργείται η ανάγκη θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων η ασφάλεια των οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες θεσπίζουν προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE (CE Mark) προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, είτε ο κατασκευαστής τους βρίσκεται εντός είτε εκτός Ε.Ε.

Τι είναι η σήμανση CE;

Πρόκειται για τη δήλωση ενός κατασκευαστή ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών ή για το περιβάλλον, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

 • Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσεως.
 • Απλά δοχεία πιέσεως.
 • Παιχνίδια.
 • Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
 • Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας.
 • Όργανα μέτρησης.
 • Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός.
 • Συσκευές αερίων καυσίμων.
 • Λέβητες θερμού ύδατος με υγρά ή αέρια καύσιμα.
 • Εκρηκτικά μη στρατιωτικής χρήσης.
 • Εξοπλισμός και προστατευτικά συστήματα για εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
 • Σκάφη αναψυχής.
 • Ανελκυστήρες.
 • Μηχανές.
 • Διαγνωστικές ιατρικές συσκευές in vitro.
 • Ραδιοφωνικός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός.
 • Εγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων κινούμενες με καλώδια.
 • Φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός προϊόντων που καταναλίσκουν ενέργεια.
 • Αναγνώριση της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 • Διεξαγωγή δοκιμών σε δείγματα του προϊόντος. Ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος και τον βαθμό κατά τον οποίο μπορεί αυτό να επηρεάσει την ανθρώπινη ζωή ή το περιβάλλον απαιτείται διαφορετικός βαθμός επικύρωσης, και διενέργεια δοκιμών από τον κατασκευαστή ή από εξωτερικά εργαστήρια.
 • Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου ο οποίος τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
 • Ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος ενδέχεται να απαιτείται επιθεώρηση από τον «Κοινοποιημένο Οργανισμό» ο οποίος θα πιστοποιήσει την επάρκεια του Τεχνικού Φακέλου και την ορθή εφαρμογή του
 • Αίτηση προς την «Αρμόδια Αρχή» για την ένταξη στο σχετικό μητρώο κατασκευαστών, μετά την οποία ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να σημαίνει το προϊόν του με το CE Mark.
 • Περιοδική επαναξιολόγηση του κατασκευαστή προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα χρήσης του CE Mark.

H εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από την σύνταξη του τεχνικού φακέλου του προϊόντος έως την πιστοποίηση αυτού από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου-δοκιμών πιστοποίησης και έκδοσης σήματος συμμόρφωσης προϊόντος.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP