Το Σύστημα Codex Alimentarius , αποτελεί τη βάση για την ορθή Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας σε χώρους παραγωγής/παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διακίνησης τροφίμων. Το πιστοποιητικό του δεν είναι αρκετό στις περισσότερες αρχές, ωστόσο αποτελεί απόδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος μιας μικρής επιχείρησης που σχετίζεται με την Αλυσίδα Τροφίμων, για την τήρηση Ορθών Κανόνων Πρακτικής Ασφάλειας Τροφίμων, όπως και του HACCP.

Βήματα για την οργάνωση ενός Συστήματος HACCP

  • Ανάλυση Κινδύνων (Hazard Analysis) και καθορισμός των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους.
  • Προσδιορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Critical Control Points), της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Καθιέρωση των κρίσιμων ορίων για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (απόλυτα όρια αποδοχής για κάθε κρίσιμο σημείο).
  • Καθορισμός Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων και Λειτουργικών Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων
  • Σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
  • Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να εφαρμοστούν για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου CCP.
  • Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος HACCP.
  • Καθιέρωση της τεκμηρίωσης της λειτουργίας του συστήματος HACCP.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο WHO – FAO Codex Alimentarius , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP