Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Σ.Δ.Π. και Σ.Δ.Α.Τ.

Η εταιρία μας επιθυμεί την παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ποιότητας. Βασικός παράγοντας αυτής, είναι οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις των Επιχειρήσεων των πελατών μας.
Σκοπός της επιθεώρησης είναι να εξετασθεί ο βαθμός της συμμόρφωσης μας, με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου και να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες στην τήρηση του εν λόγω συστήματος. Αναλαμβάνουμε την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε εταιρείες Πιστοποιημένες, είτε εταιρίες υπό πιστοποίηση, με κάποιο από τα παρακάτω συστήματα:

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001),
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, Agro- GlobalG.A.P. κλπ.)
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001).
  • Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας (ΟΗSΑS 18001).

Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων

Η εταιρία μας στα πλαίσια των υποχρεώσεων της κατά την εκπόνηση των Συστημάτων Ποιότητας που αναλαμβάνει, αναλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων στους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής και Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς τα στελέχη της είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP