Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εστιάζει και ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία μιας επιχείρησης, όπως και την εσωτερική και εξωτερική της επικοινωνία. Είναι το πιο διαδεδομένο Σύστημα Δ/σης Ποιότητας Παγκοσμίως, και εφαρμόζεται επιτυχώς σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις όπως σε:

 • Οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών διαχείρισής τους.
 • Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και αξιοπιστία των προμηθευτών και συνεργατών τους, αλλά και της συμμετοχής τους στην εμπορική, υπηρεσιών και όχι μόνο αλυσίδα στην οποία συμμετέχουν.
 • Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση πλεονεκτήματος (π.χ.διαφημιστικού) έναντι του ανταγωνισμού τους.
 • Οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, με προαπαιτούμενο την ύπαρξη τέτοιου Σ.Δ.Π. στην εταιρία τους.
 • Οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την βελτιστοποίηση και συνεχή βελτίωσή τους.

Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την συνολική πρόνοια για τη Διαχείριση Ποιότητας την οποία προσδίδει το ISO 9001, που φέρει ως αποτέλεσμα την επιτυχή πρόληψη τυχόν ανεπιθύμητων γεγονότων, αλλά και την επιτυχημένη αντιμετώπισή τους, όταν αυτά συμβούν.

Συμπερασματικά, το ISO 9001 αφορά όλων των ειδών τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις και αποτελεί ένα εύχρηστο και άριστο διοικητικό και οργανωτικό εργαλείο.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του ISO 9001 είναι:

 • Η βελτίωση των υπηρεσιών / προϊόντων του οργανισμού.
 • Η βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης και ο έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εσωτερικής επικοινωνίας στον οργανισμό.
 • Η βελτίωση και διασφάλιση της ορθής εξωτερικής επικοινωνίας του οργανισμού με τους προμηθευτές / πελάτες / δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.
 • Η βελτίωση των οικονομικών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του οργανισμού.
 • Η συνολική βελτίωση της εικόνας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Τα βήματα ανάπτυξης και εγκατάστασης ενός Συστήματος ISO 9001, είναι τα εξής:

 • Συζήτηση για τις απαιτήσεις σας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 • Αρχικές πληροφορίες για τον οργανισμό / επιχείρησή σας.
 • Κατάθεση προσφοράς για την συνολική μελέτη και ανάπτυξη του Συστήματος και παρακολούθησης της    διαδικασίας Πιστοποίησης.
 • Συλλογή πληροφοριών για τον οργανισμό / επιχείρηση.
 • Διενέργεια συναντήσεων με την επιχείρησή σας και συλλογή πληροφοριών από τη διοίκηση της επιχείρησή σας.
 • Καταγραφή Εγχειριδίου Ποιότητας.
 • Καταγραφή Διαδικασιών.
 • Προετοιμασία Εντύπων / Αρχείων Ποιότητας.
 • Καταγραφή Οδηγιών Εργασίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στο Σύστημα.
 • Αρχική εφαρμογή του Συστήματος στον Οργανισμό / Επιχείρησή σας.
 • Παρακολούθηση της λειτουργικότητας του συστήματος.
 • Βελτιστοποίησή του εάν κριθεί αναγκαίο.
 • Πιστοποίηση του Συστήματος.
 • Υποστήριξη του Συστήματος και μετά την Πιστοποίησή του.

Η νέα έκδοση του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Πληροφοριακά Στοιχεία

Η νέα έκδοση του πιο διαδεδομένου προτύπου διαχείρισης στον κόσμο του ISO 9001:2015 που εκδόθηκε στις 15η Σεπτεμβρίου 2015 περιέχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου αφορούν τα εξής:

 • Υιοθέτηση της τυποποιημένης δομής, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα SL των οδηγιών ISO μέρος 1, με σκοπό την εύκολη διαχείριση της ενοποίησης με άλλα συστήματα διαχείρισης,
 • Ρητή απαίτηση για θεώρηση με βάση τη διακινδύνευση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού,
 • Έμφαση στο πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Απαίτηση για τον καθορισμό των ορίων εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Μειωμένες απαιτήσεις στην τεκμηρίωση,
 • Λιγότερη έμφαση στα έγγραφα του ΣΔΠ που τηρούνται,
 • Εισαγωγή του όρου τεκμηριωμένη πληροφορία σε αντικατάσταση των όρων έγγραφο, διαδικασία, αρχεία κλπ που συναντάμε στη παλαιά έκδοση,
 • Βελτιωμένη δυνατότητα εφαρμογής για τις υπηρεσίες με την εισαγωγή και χρήση του συγκεκριμένου όρου,
 • Αυτοτελής χρήση της έννοιας της ηγεσίας και μάλιστα με υψηλές απαιτήσεις
 • Μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων (στόχοι, μετρήσεις, διαχείριση αλλαγών), ώστε να βελτιώνεται η ικανοποίηση των πελατών.

Διαχείριση διακινδυνεύσεων (Risk management)

Αποτελεί μια νέα βασική απαίτηση του ISO 9001:2015 και είναι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του προτύπου. Ο οργανισμός πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις διακινδυνεύσεις που έχουν επίπτωση στις επιδόσεις του και να αναλαμβάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα ποιότητας και να αντικατοπτρίζονται στις διαδικασίες και στους στόχους.

Αποτελεί επίσης νέα απαίτηση του ISO 9001:2015 και έχει μεγάλη σχέση με τη θεώρηση με βάση τη διακινδύνευση. Ο οργανισμός πρέπει να αναλύσει το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις διαδικασίες και στους στόχους του. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, οι τάσεις της τεχνολογίας και της κοινωνίας, οι απαιτήσεις των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών συνιστούν διακινδυνεύσεις, που οδηγούν την επιχείρηση στη διαμόρφωση μίας στρατηγικής, που δεν μπορεί πλέον να τρέχει παράλληλα και ανεξάρτητα από το σύστημα ποιότητας. Ο Οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί και να ανασκοπεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες και ανάγκες τους.

Οι αλλαγές πρέπει να σχεδιάζονται με συστηματικό τρόπο από το στάδιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του οργανισμού, ενώ οι έκτακτες αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη λειτουργία του οργανισμού, πρέπει να εγκρίνονται και να αξιολογούνται κατάλληλα. Η Διαχείριση αλλαγών ως ιδιαίτερος τομέας του management, που επιταχύνεται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά και τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης και βρίσκει αντιστάσεις στους ανθρώπους, οφείλει να αντιμετωπισθεί με συστηματικότητα.

Η απαίτηση για τους στόχους ποιότητας αναβαθμίζεται σημαντικά πλέον στο ISO 9001:2015, αντανακλώντας τη στροφή της νέας έκδοσης προς την κατεύθυνση του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού. Οι στόχοι πρέπει να ποσοτικοποιούν τη στρατηγική της επιχείρησης (όπως προκύπτει από την ανάλυση των διακινδυνεύσεων και την ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος), να συνδέονται με τη συμμόρφωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών και να οδηγούν στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Επίσης οι στόχοι πρέπει να επικοινωνούνται στο προσωπικό και το κυριότερο, πρέπει να συνδέονται με ένα στρατηγικό πλάνο για την επίτευξή τους.

Αποτελεί μία νέα και σημαντική απαίτηση του ISO 9001:2015, καθώς η διαχείριση της τεχνογνωσίας γίνεται απαραίτητο προσόν επιτυχίας σε ένα περιβάλλον με πληθώρα πληροφοριών, γνώσεων και κινδύνων ασφάλειας. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να έχει ένα δομημένο και ασφαλές σύστημα συλλογής, αποθήκευσης και διάθεσης της τεχνογνωσίας της, ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτή είναι πάντα επίκαιρη, όποτε και όπου απαιτείται διαθέσιμη καθώς και προστατευμένη από κινδύνους διαρροής.

Η νέα έκδοση ISO 9001:2015 δίνει μεγάλη έμφαση στον έλεγχο και την αξιολόγηση των υπεργολάβων, ιδιαίτερα όταν η εκχωρούμενη σε υπεργολάβο δραστηριότητα είναι κρίσιμη και η επίπτωσή της στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας σημαντική. Οι δραστηριότητες που ανατίθενται σε υπεργολάβους δεν μπορούν πλέον να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης, αλλά αντιθέτως πρέπει να ελέγχονται συστηματικά από τον ίδιο τον οργανισμό (συμφωνημένα πλάνα ποιότητας, επιτόπιες επιθεωρήσεις, κλπ.).

Όλες οι παραπάνω αλλαγές καταδεικνύουν ότι η Ηγεσία του οργανισμού πρέπει να αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται τις διακινδυνεύσεις από το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις τους στην ικανότητα της εταιρείας, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών. Δίνεται επίσης έμφαση στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων, τοποθετώντας την Ηγεσία του οργανισμού στο κέντρο Συστήματος Διαχείρισης.

Οι Οργανισμοί που ακολουθούν το ISO 9001:2008

 • Οι Οργανισμοί που ακολουθούν το ISO 9001:2008 συνιστάται να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες:
  • Προσδιορισμό των οργανωτικών ελλείψεων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.
  • Ανάπτυξη ενός σχεδίου εφαρμογής.
  • Κατάλληλη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση όλων των μερών που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
  • Ενημέρωση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ποιότητας (QMS) ώστε να πληροί τις αναθεωρημένες απαιτήσεις και να προβλέπει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του
  • Επικοινωνία με τον φορέα πιστοποίησης για τις μεταβατικές ρυθμίσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO 9001:2015. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 9001:2008 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (15.9.2018). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του προτύπου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF ID 9:2015 (Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015), το Ε.ΣΥ.Δ. αποφάσισε τα κάτωθι:

 • Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
 • Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (15 Σεπτεμβρίου 2018), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά / ποιοτικά.

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008 δεν θα είναι σε ισχύ μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP