Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης οικοτεχνίας

/ / Επιχειρήσεις

Γενικές προϋποθέσεις

Τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή. Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Α. Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).

Β. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς, πετιμέζι, μουσταλευριά.

Γ. Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων κ.α. τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων.

Δ. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.

Ε. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

ΣΤ. Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα

Ζ. Γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014).

Τα παραπάνω προϊόντα μπορούν να διατίθενται σε προσυσκευασμένη ή μη μορφή.

 Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

Σχετική Νομοθεσία:

Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ “Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)” .

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 “Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ.” αρθρο 56

ΝΟΜΟΣ 3874/2010 ΦΕΚ Α΄151 ” Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ”

Αρθρο 4 ” Όροι και προϋποθέσεις μεταποίησης, διακίνησης, διάθεσης και έκθεσης των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής ” της Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄

Κ.Υ.Α. 3724/162303/22-12-2014 ΦΕΚ 3438 Β¨ ” Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των ΚΝ 853/2004 και ΚΑΝ 852/2004 ”

Έντυπο που χρησιμοποιείται:

Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Η Αίτηση Εγγραφής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75).

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται:

e-paravolo αξίας 10euro

 Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με την παρ. 4

του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την

εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής: 

Ετήσιες υποχρεώσεις του παραγωγού

  1. Θεωρημένα πιστοποιητικά υγείας των απασχολούμενων στην οικοτεχνία
  2. Συμμόρφωση σε όλα τα στάδια μεταποίησης, μεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης τωντροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής των:
  • κεφαλαίων III έως και XII του παραρτήματος II του Καν. (Ε.Ε) 852/2004
  • τις διατάξεις των Καν. (Ε.Ε) 178/2002
  • iii. το σημείο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού 853/2004
  1. Εκπαίδευση
  2. Τήρηση εντύπων
1 Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4 της απόφασης 4912/120862 Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

1 Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ Αρμόδιος υπάλληλος ΚΗΜΟ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημ/νία υποβολής της ηλεκτρ. Αίτησης Εγγραφής.
2 Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί αντιπαραβολή των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ολοκληρ. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). του άρθρου 8
3 Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής του. Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ μέσα σε είκοσι (20) εργ. ημέρες από την υποβολή των δικαιολ. σύμφωνα με την παρ.4.
4 Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΚΗΜΟ και με το μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου της περ. α΄ αποστέλλει και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας.
5 Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγγραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR. Υ.Α. αριθ. 4912/120862/5-11-2015 ΦΕΚ 2468 Β΄ Διευθυντής ΔΑΟΚ

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP