ΕΛΟΤ ISO45001:2018

/ / Επιχειρήσεις, Πιστοποιήσεις

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την έκδοση στην ελληνική γλώσσα του προτύπου ΕΛΟΤ ISO45001:2018 “Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής”. Τίτλος στην Αγγλική: “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use”.

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 εκπονήθηκε προκειμένου το Σύστημα για την ΥΑΕ να είναι συμβατό και να ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παρόλο που η πιστοποίηση με το ΕΛΟΤ ISO 45001 δεν αποτελεί απαίτηση, οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται ή έχουν πιστοποιηθεί με το ΕΛΟΤ 1801 ή το OHSAS 18001 μπορούν αν το επιθυμούν να προετοιμαστούν για τη μετάβαση και πιστοποίηση.

Νέες Απαιτήσεις

Το νέο πρότυπο επιβάλλει στους οργανισμούς να συνυπολογίσουν εξωτερικούς παράγοντες και πιθανούς κινδύνους. Οφείλουν να θέτουν προτεραιότητα όχι μόνο σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας που έχουν άμεση επίδραση στους ίδιους, αλλά και να ελέγχουν την επίδραση που ασκούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με το ISO 45001 και τη χρήση του Annex SL, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στο πλαίσιο του εκάστοτε οργανισμού και το ρόλο της ηγεσίας, των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων. Τα νέα δεδομένα για την Υγεία και την Ασφάλεια πρέπει να ενσωματωθούν στη δομή του κάθε οργανισμού ως βασικός επιχειρηματικός παράγοντας. Έως τώρα με το OHSAS 18001 την ευθύνη έφερε ο Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας. Με το ISO 45001, η ευθύνη αυτή ενσωματώνεται στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπευθύνου.

Ποια είναι τα οφέλη του νέου προτύπου;

Το ISO 45001 εισάγει σαφείς και βελτιωμένους όρους σε σύγκριση με το OHSAS 18001 που αποτέλεσε τη βάση του. Ένας από τους κύριους στόχους είναι η ενσωμάτωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στον πυρήνα των συστημάτων διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια. Το νέο πρότυπο ενισχύει την ανθεκτικότητα των οργανισμών οι οποίοι πλέον είναι σε θέση να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς πιθανούς κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια.

 Άλλα οφέλη:

  • Εύκολη ενοποίηση με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 9001 (Ποιότητα) και το ISO 14001 (Περιβάλλον),
  • Ευρύτερο πεδίο δέσμευσης και συνυπευθυνότητας εντός του οργανισμού για τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας,
  • Η οργανωμένη διαχείριση κινδύνων θα οδηγήσει στην ελάττωση αυτών,
  • Η εισαγωγή του «Πλαισίου του Οργανισμού» βοηθά τους οργανισμούς να συνυπολογίσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου θέτοντας έτσι σαφείς στόχους και σχεδιάζοντας ολοκληρωμένα τη στρατηγική τους,
  • Η διαδικασία διαχείρισης εξωτερικών εργολαβιών, αναδόχων και διακανονισμών προμήθειας γίνεται σαφέστερη, μειώνοντας τους κινδύνους και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα

Σε ποιον απευθύνεται;

Το νέο πρότυπο ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους ή τοποθεσίας. Η χρήση της νέας δομής, Annex SL, καθιστά δυνατή την εύκολη ενσωμάτωση του ISO 45001 με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως τα ISO 9001 και ISO 14001, και την ενοποίησή του με άλλα προγράμματα που προάγουν την υγεία των εργαζομένων.

Γιατί το ISO 45001;

Η παγκοσμιοποίηση φέρνει όλο και περισσότερους οργανισμούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Πολλοί ακολουθούν γενικά ή εθνικά πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας και δεν προάγουν τη συμμόρφωση με τα διεθνή δεδομένα. Πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου διεθνούς προτύπου που θα καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης της πολιτικής και των πρακτικών που ακολουθούνται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP