Το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018

/ / Πιστοποιήσεις

THE NEW ISO 22000:2018

Το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018    19-06-2018

Μόλις εκδόθηκε!

Jacob Faergemand, Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 34, δήλωσε:

«Για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς για την ασφάλεια των τροφίμων, το πρότυπο ISO 22000 δημιουργείται από ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας τροφίμων: κυβερνητικοί οργανισμοί, καταναλωτές, σύμβουλοι, βιομηχανία τροφίμων και τεχνολογία. Όταν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των τροφίμων  αναπτύσσεται από τους ίδιους τους χρήστες, να είστε βέβαιοι ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της αγοράς.»

New edition of ISO 22000 just out!

Jacob Faergemand, Chair of technical committee ISO/TC 34 says:

“To meet the market needs for food safety, ISO 22000 is created by stakeholders who are involved in food safety organizations: governance, consumers, consulting, industry and research. When a food safety management system is developed by the users of ISO 22000, you make sure that requirements from the market are met.”

Οι δομικές αλλαγές:

  • Υιοθέτηση της δομής High Level Structure
  • Προσέγγιση Risk-based: διαχωρισμός επιχειρησιακής διακινδύνευσης (risk)

και κινδύνου (hazard) για την ασφάλεια τροφίμων

  • Ισχυροποίηση των δεσμών με τον Codex Alimentarius

Το νέο πρότυπο ISO 22000:2018 αντικαθιστά την έκδοση του 2005.

Δεν έχει οριστεί ακόμα η μεταβατική περίοδος, η οποία είναι συνήθως τα 3 χρόνια.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP