Έναρξη λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

/ / Επιχειρήσεις, Υποχρεώσεις

Με την υπ’ αριθμό Απόφαση οικ. 43942/4026 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων»(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2992/Β/19-12-2016, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του Μητρώου αυτού.

Η Απόφαση αφορά κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), μεταξύ των οποίων και οι υδατοκαλλιέργειες και οι μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων.

Επιγραμματικά η Απόφαση ορίζει τα παρακάτω. 

  • Η λειτουργία του ΗΜΑ ξεκινάει την 1-1-2017.
  • Μέχρι τις 31-12-2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η εγγραφή και καταχώριση των επιχειρήσεων στο ΗΜΑ.
  • Αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης ανά επιχείρηση.
  • Με την έναρξη του ΗΜΑ οι ηλεκτρονικές ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους.
  • Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του μητρώου, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας έκθεσης για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Μετά την 1-1-2017 η έντυπη υποβολή των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων δεν συνιστά υποχρέωση των επιχειρήσεων.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP